LOGO MAGDALIA LELU com

REGULAMIN

sklepu  internetowego

pod adresem

https://www. magdalia lelu . com

 

 

 

SPIS TREŚCI:

 

INFORMACJE PODSTAWOWE

§ 1 Postanowienia wstępne
§ 2 Definicje
§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 4 Wymagania techniczne
§ 5 Informacje ogólne

PRZEBIEG TRANSAKCJI


§ 6 Składanie Zamówienia
§ 7 Metody Płatności i Dostawy
§ 8 Wykonanie / realizacja Umowy Sprzedaży

PRAWO ZWROTU I REKLAMACJI

§ 9 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

§ 10 Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży

§ 11 Wyjątki od prawa odstąpienia od Umowy
§ 12 Reklamacja i Gwarancja
§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

§ 15 Postanowienia końcowe

ZAŁĄCZNIKI

A: Formularz zwrotu towaru - odstąpienia od umowy

B: Formularz reklamacji towaru

 

 

 

§ 1 Postanowienia wstępne

 

1. Sklep internetowy ' Ach śpij kochanie - Pościel Retro dla niemowląt i małych dzieci,. Handmade 2021', dostępny pod adresem internetowym - https://www.magdalialelu.com , prowadzony jest przez Magdalenę Zawadzką – Bogusławską

w ramach nierejestrowej działalności gospodarczej. Działalność ma charakter twórczy, kreatywny i artystyczny. Produkty sprzedaży są towarami wytwarzanymi ręcznie i maszynowo / handmade, wyłącznie przez Właścicielkę pod nazwą własną – magdalia lelu.

2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego' Ach śpij kochanie' oraz tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem/Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu

 

 

§ 2 Definicje

 

1. Konsument – /w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego/ to osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży w ramach Sklepu.

 

2. Klient / Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

 

3. Sprzedawca - właściciel sklepu, osoba fizyczna: Magdalena Zawadzka – Bogusławska, prowadząca sprzedaż

za pośrednictwem Sklepu internetowego - 'Ach Śpij Kochanie - Pościel Retro dla niemowląt i małych dzieci' pod adresem https://www.magdalialelu.com.

3a. Właściciel - posiadacz e-Sklepu 'Ach śpij kochanie' ; Sprzedawca: Magdalena Zawadzka – Bogusławska.

4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

5. Sklep – sklep internetowy, e-Sklep,  'Ach spij kochanie - Pościel Vintage dla niemowląt i małych dzieci', prowadzony

przez Sprzedawcę / Właściciela, pod adresem internetowym https://www.magdalialelu.com.

6. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma / usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem

a Sprzedawcą. Każdy produkt jest rezultatem indywidualnej pracy Sprzedawcy. Jest wyłącznym wytworem działalności Sprzedawcy, która obejmuje projekt i wykonanie.

 

7. Formularz zamówienia - interaktywny formularz "ZAMÓWIENIE" dostępny w Sklepie po wyborze opcji 'Kup'/'Kupuję i płacę', umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży / Dostawy i Płatności.

 

8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, umożliwiający ustalanie i modyfikacje danych Zamówienia / ilości produktów.

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą formularza zamówienia na stronie Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą w celu nabycia od niego na własność Produktu

lub Produktów.

 

11. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów

na odległość /w ramach Sklepu, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego

lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość, do chwili zawarcia Umowy włącznie.

 

12. Umowa Sprzedaży – umowa zobowiązująca Sprzedawcę do przeniesienia na Kupującego własności rzeczy i wydania mu jej. Kupujący zobowiązuje się za rzecz zapłacić ustaloną cenę, by odebrać ją od Sprzedawcy. Dotyczy także umowy

o świadczenie usług / np. usługi Pościel na indywidualne zamówienie Klienta  czy modyfikacje zakupionego produktu.

 

13. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

14. Dni kalendarzowe – dni kolejno po sobie następujące, włącznie z dniami wolnymi od pracy.

 

15. Regulamin –  regulamin Sklepu.

 

 

§ 3 Kontakt ze Sprzedawcą

 

Kupujący może porozumiewać się ze Sprzedawcą Magdaleną Zawadzką – Bogusławską za pomocą interaktywnych połączeń w sklepie, które skonfigurowane są z poniższymi danymi kontaktowymi:

 

1. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 535 096 042

2. Adresy e-mail Sprzedawcy do kontaktu:

Fizyczny adres Sprzedawcy wyłącznie do kontaktu tradycyjną drogą pocztową:

 • Magdalena Zawadzka-Bogusławska

       'magdalia lelu'

                      ul. Generała Władysława Andersa 21

                      42-100 Kłobuck / Osiedle Północ

                      Śląsk, Polska

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:

​PKO Bank Polski - 50 1020 5558 1111 1868 5170 0102

 

§ 4 Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 

a. urządzenie elektroniczne podłączone do sieci internetowej z przeglądarką internetową

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

d. przeglądarka internetowa

 

 

§ 5 Informacje ogólne

 

1. Sprzedawca w najszerszym, dopuszczalnym przez prawo zakresie, nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia,

w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane czynnikami niezależnymi od niego / tzw. 'siłami wyższymi' /, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.

3. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych, są cenami brutto /uwzględniają podatek VAT.

4. Na końcową, ostateczną kwotę do zapłaty przez Klienta składa się: cena brutto za Produkt wraz z kosztami dostawy.

Klient jest o niej informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili, gdy wyraża wolę zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

 

§ 6 Składanie Zamówienia

 

1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar.

2. Na całkowitą cenę zamówienia składają się: cena za towar wraz z kosztami dostawy towaru.

3. Składanie zamówień przez Kupującego na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu odbywa się bez rejestracji / jako gość /, przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych, umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.

4. Kupujący dokonuje zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

5. Składanie zamówienia obejmuje:

a. Przejście na stronę wybranego Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka" lub "Kup".

-Po wyborze opcji "Dodaj do koszyka" należy przejść na stronę koszyka i dokonać wyboru płatności:

       1) Kupuję i płacę - po wyborze tej opcji, Kupujący wypełnia dane w  formularzu niezbędne do transakcji i po zaakceptowaniu zakupu będzie drogą mailową informowany, w jaki sposób ma dokonać płatności za zakupy.

       2) Zapłać przez Pay Pal - Kupujący dokonuje zakupu przez swoje konto Pay Pal.

-Po wyborze opcji "Kup" - Kupujący wypełnia dane we wskazanym formularzu i dokonuje wyboru płatności, które realizowane są zgodnie z powyższymi pkt. 1)  i  2).

b. Wypełnienie Formularza Zamówienia obejmuje: wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu; wybranie rodzaju przesyłki (sposób dostarczenia Produktu); wpisanie danych do faktury,

jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.

c. Kliknięcie przycisku “Zamawiam i płacę”.

d. Opłacenie zamówienia w określonym terminie.

e. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 

Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 

 

§ 7 Metody Dostawy i Płatności

 

1. Dostawa odbywa się na terenie Polski.

2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na podstronie Sklepu - 'Dostawa i płatności'

 

3. Klient może skorzystać z udostępnionych metod Dostawy, lub zaproponować Sprzedawcy inną metodę dostarczenia/odbioru towaru.

 

3. Klient może skorzystać z metod Płatności podanych podczas składania zamówienia.

 

4. Dostępne są metody płatności:

 

   a. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności 'Kupuję i płacę', za zamówienie należy zapłacić w terminie 7 Dni kalendarzowych od złożenia zamówienia i otrzymania wskazówek co do płatności.

   b. Sprzedawca informuje, że w przypadku metody płatności Pay Pal /ze względu na ich specyfikę/, opłacenie zakupów jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

   c. Kupujący dokonując zakupów w Sklepie akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Klient może indywidualnie zlecić Sprzedawcy przesłanie mu faktury papierowej.

 

 

§ 8 Wykonanie / realizacja Umowy Sprzedaży

 

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie internetowym, zgodnie z § 6 i 7 Regulaminu.

 

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji.

 

3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta w postaci faktury wstępnej.

     Zawiera ona potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta niniejszej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

4. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zakupu 'Kupuję i płacę'

a. Klient zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 7 Dni Kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

W przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

c. Jeżeli Klient proponuje inny sposób dostawy zostanie on uwzględniony wyłącznie wtedy, gdy szczegóły (rodzaj, czas, cena, itp.) zostaną domówione i potwierdzone przez Sprzedawcę drogą mailową, przed złożeniem zamówienia. /Klient może zostać poproszony o powtórne złożenie zamówienia z wyborem odpowiedniej metody dostawy/.

 

5. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy wypadający/podany termin.

 

6. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami, lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.

 

7 . Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności z góry - przelewem, płatności

elektroniczne lub Pay Pal - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,

 

8. Sprzedawca nie udostępnia możliwości odbioru osobistego przesyłki.

 

9. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski. W sytuacjach wyjątkowych osoba zainteresowana może omówić

i zaproponować Sprzedawcy przesyłkę za granicę przed dokonaniem zakupów.

 

11. Jeśli istnieją koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Koszty dostawy” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 9 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży, bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem

§ 10 Regulaminu.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi (otrzymania przesyłki)

lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik. Przy czym nic nie stoi na przeszkodzie odstąpienia jeszcze

przed otrzymaniem przesyłki.

3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.

4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy -

dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3.

6. Konsument może skorzystać z wzoru Formularza odstąpienia od umowy umieszczonego w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu / ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta/lub z innego zawierającego niezbędne informacje.

7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu

od Umowy.

 

§ 10 Skutki odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności związane z transakcją zakupu, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla Sprzedawcy z dodatkowymi kosztami.

Zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tej karty płatniczej.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanego produktu i ocenienia jego stanu zgodnie z klauzulą w podpunkcie § 9 punkt 8 podpunkt g.

e. Konsument powinien odesłać Produkt /dołączając opakowanie oryginalne/ na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty odesłania Produktu (odpowiada za staranne i bezpieczne zapakowanie Produktu i odesłanie go do Sprzedawcy), w tym koszty dostawy zwrotu Produktu.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

h. Zwrotu towaru należy dokonać na adres:

Magdalena Zawadzka-Bogusławska / 'magdalia lelu'

                      ul. Generała Władysława Andersa 21

                      42-100 Kłobuck  / Zagórze

                      Śląsk, Polska

 

§ 11 Wyjątki od prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej na odległość w odniesieniu

do Umowy:

a.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana na jego  - nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (na jego osobiście spersonalizowane i opisane zamówienie (np. pościel uszyta na zamówienie Klienta lub zmniejszona do pożądanego

przez Kupującego rozmiaru).

​b.  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

c. o świadczenie usług w ramach produktu: Pościel na zamówienie / Indywidualny Klient

https://www.magdalialelu.com / strona : Zamów Pościel /. Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta - na stronie w/w usługi zostaje on poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

d. jeśli Klient zamówił wg własnego życzenia przeróbkę gotowego produktu, który zakupił.

e.  w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

f. gdy Kupującym jest jednoosobowy przedsiębiorca, który dokonał transakcji o charakterze zawodowym, związanym

z przedmiotem jego działalnością gospodarczą. Ochrona konsumencka dla takich przedsiębiorców jest wg prawa stosowana tylko wtedy, gdy właściciel firmy zakupi towar niezwiązany z branżą, w której prowadzi swoją działalność

(by to ocenić, Sprzedawca posłuży się się wpisami danego przedsiębiorcy w CEIDG / klasyfikowana w oparciu o PKD konkretnej firmy).

 

​§ 12 Reklamacja i Gwarancja

 

1. Umową Sprzedaży objęte są wszystkie Produkty zakupione w Sklepie, także Produkt Pościel na zamówienie / Indywidualny Klient

2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad lub poinformować o defektach.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru, Kupujący ma możliwość reklamacji na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji,

4. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności, datę jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru. / patrz Załącznik nr 2.

5. Korzystając z rękojmi Kupujący może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:

a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny;

b. przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy / nie  dotyczy Produktu Pościel na zamówienie / Indywidualny Klient

c. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad / nie dotyczy Produktu Pościel na zamówienie / Indywidualny Klient

d. żądać usunięcia wady;

6. Reklamacje należy składać na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu.

7. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, a jeśli nie zrobi tego w w/w terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

 

Reklamacje dotyczące funkcjonowania sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

 

 

 

 

§ 13 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są:

a. w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

b. w siedzibach oraz na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

c. pod następującymi adresami internetowymi UOKIK - Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

2. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa

w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem

o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a

Sprzedawcą.

c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d. Może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR pod adresem:

https://ec.europa.eu/consumers/odr

 

 

§ 14 Dane osobowe w Sklepie internetowym

 

1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów podczas dokonywania transakcji w Sklepie internetowym jest Sprzedawca, który pozyskuje je w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

2. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:

 1. Umowa Sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia                           (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z ewidencją sprzedaży, rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c)            oraz interes Sprzedawcy, prawnie uzasadniony, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

a. przewoźnik lub pośrednik realizujący przesyłki na zlecenie Administratora / w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy

b. podmiot obsługujący w Sklepie internetowym płatności Pay Pal / w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie z takich płatności.

6. Klient ma prawo dostępu do:

 • treści swoich danych

 • ich poprawiania

 • usunięcia

 • ograniczenia przetwarzania

 • żądania przeniesienia danych do innego administratora.

7. W dowolnym momencie kupujący ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych

z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez administratora).

a. W celu realizacji swoich prawa, Kupujący skontaktuje się ze Sprzedawcą korzystając z możliwości z § 3 niniejszego Regulaminu.

b. Gdyby Kupujący uznał, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Dane Kupującego podane w związku z Umową Sprzedaży w Sklepie będą przetwarzane do momentu gdy:

a. na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;

b. minie termin dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z Umową Sprzedaży zawartą

przez Sklep;

c. zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – jeśli podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy.

9. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – /m.in. info o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”. Jeżeli Klient wyraził zgodę mogą być używane w celu marketingowym.

 

 

§ 15 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

 2. Każde zamówienie składane w Sklepie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu w celu jej realizacji.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania uaktualniania oraz zmian Regulaminu z ważnych przyczyn obiektywnie istotnych tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

  O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

 4. Sprzedawca jest wyłącznym właścicielem wszystkich praw do wszystkich treści zamieszczanych lub dostarczanych przez niego na stronie Sklepu. Jest właścicielem całej własności intelektualnej dotyczącej własnych, stworzonych przez siebie treści i wszelkich innych stworzonych przez niego materiałów, w tym wszelkich projektów, obrazów, zdjęć /chyba, że zaznaczono inne żródło/, animacji, wideo, plików audio, czcionek, logotypów, ilustracji, kompozycji, szaty graficznej, kodu, interfejsów, tekstów i utworów literackich. Przysługują mu do nich prawa autorskie.

 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

 6. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Załącznik A

Miejscowość, dn. ____________________

Kupujący: Imię i nazwisko _____________________

 

Adres _____________________________

 

Telefon ____________________________

 

E-mail ____________________________

Sprzedawca:

Magdalena.Z. - Bogusławska

42-100 Kłobuck, ul. Andersa 21

e-mai : magdalia.lelu@gmail.com

 

 

FORMULARZ   ZWROTU TOWARU / nr ____

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów

oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271 zob. UOKIK) odstępuję od Umowy Sprzedaży produktu (nazwa, nr przedmiotu) ____________________________________________________________________

zawartej dn.________ / nr faktury lub dowodu wpłaty___________ ze Sklepem 'Ach śpij kochanie', a kupującym ___________________________________________. Proszę o zwrot kwoty łącznej: ____________ zł /słownie ____________________________________________, w tym koszty:

– przedmiotu: _____________ zł /słownie_________________________________________,

– dostawy / = kosztom najtańszej przesyłki/: __________ zł /słownie ______________________,

przelewem na - nazwa banku, nr konta ______________________________________________

Towar /nazwa przedmiotu, kolor, model ______________________________________________

otrzymany w dniu________________ wraz z dowodem zakupu / nr. Rachunku lub faktury _________________z dnia__________ oraz niniejszym protokołem, zwracam w stanie niezmienionym, nieużywanym wraz z opakowaniem oryginalnym produktu.

Koszt przesyłki zwrotnej (wykluczając przesyłki za pobraniem oraz przesyłki z koniecznością odbioru w punkcie – takie nie zostaną przyjęte i odebrane zgodnie z prawami ) zwrotnej pokrywa Kupujący.

Czy sprzedawca przyjął towar: TAK / NIE /niepotrzebne skreślić/ .

Uzasadnienie : ________________________________________________________.

 

 

 

Podpis osoby przyjmującej zwrot Podpis konsumenta

dn.

________________________________ ______________________________

 

Wypełniony formularz zwrotu towaru należy /najlepiej razem z dowodem zakupu - rachunek lub kopia faktury/ wraz ze zwracanym towarem i  oryginalnymi pudełkami oraz opakowaniem zewnętrznym (przesyłka musi mieć taką samą wielkość i wagę, aby dołączona do zakupu etykieta zwrotna mogła zostać użyta) odesłać tym samym 'przewożnikiem - dostawcą', na adres :

Magdalena Zawadzka-Bogusławska / 'magdalia lelu'

                      ul. Generała Władysława Andersa 21

                      42-100 Kłobuck  / Zagórze

                      Śląsk, Polska

Wypełniony, podpisany formularz zwrotu można również przesłać osobno - adersem e-mail podany powyżej.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  B

Załącznik B

Miejscowość, dn. _______________

 

Kupujący: Imię i nazwisko _____________________

 

Adres _____________________________

 

Telefon ____________________________

 

E-mail ____________________________

Sprzedawca:

Magdalena.Z. - Bogusławska

42-100 Kłobuck, ul. Andersa 21

e-mai : magdalia.lelu@gmail.com

 

 

FORMULARZ REKLAMACJI TOWARU / nr________

 

Oświadczam, że zakupiony przeze mnie produkt (nazwa, nr przedmiotu) _________________________________________, (sposób płatności _____________________,

sposób dostawy ____________________), na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej przeze mnie w dniu: __________ ze Sklepem internetowym ' Ach śpij kochanie' , jest wadliwy.Opis usterki:

 

 • proszę wskazać, dlaczego zdaniem Klienta dostarczony towar jest niezgodny z umową:

  _______________________________________________________________________,

   

 • na czym polega wada:

  _______________________________________________________________________,

   

 • czy wada istniała od początku wydania rzeczy Klientowi:

  _______________________________________________________________________,

   

 • kiedy i w jakich okolicznościach towar zaczął wykazywać wadę:

  _______________________________________________________________________,

   

 • czy wada ma charakter stały czy okresowy:

  _______________________________________________________________________.

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks Cywilny, proszę o:

 • wymianę towaru na nowy * (art. 561 § 1),

 • nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1),

 • obniżenia ceny towaru o kwotę __________ / słownie:___________________________ zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto _______________________________________,

 • przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1),

 • proszę o zwrot ceny towaru na konto _______________________________* (art. 560 § 1). W/w wymogi mają jedynie formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu usterki.

Reklamację przyjęto dn.: __________ Czy reklamację uznano: TAK / NIE. Uzasadnienie:

 

 

Podpis osoby przyjmującej reklamację Podpis Kupującego

dn.

________________________________ ______________________________

Wypełniony formularz zwrotu towaru (należy razem z dowodem zakupu /rachunek lub kopia faktury/ oraz reklamowanym towarem odesłać na własny koszt na adres :

 

Magdalena Zawadzka-Bogusławska / 'magdalia lelu'

                      ul. Generała Władysława Andersa 21

                      42-100 Kłobuck  / Zagórze

                      Śląsk, Polska

 

Wypełniony i osobiście podpisany formularz można także przesłać osobno na aders e-mail podany powyżej.

_______________________________________________________________________________________________________